Cấp THCS‎ > ‎

HS KT, hòa nhập

Đề nghị các trường báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam. Thời hạn hoàn thành báo cáo là trước 11h00 ngày 22/4/2017. 

Comments