TK nộp BC về THCS

Trang này thống kê việc nộp báo cáo của các nhà trường, kết quả theo dõi sẽ là căn cứ để xếp loại thi đua các nhà trường trong năm học. Để chỉnh sửa bảng tính này bạn cần đăng nhập (nháy nút đăng nhập ở dòng cuối cùng của trang này) 

Comments