BP: Tổng hợp, thống kê

       BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC CHO HỌC SINH ĐI THAM QUAN HỌC TẬP, 
TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO NĂM HỌC 2016-2017
       Báo cáo đang thực hiện cho đến  trước 11h00 ngày 25/5/2017

BC hoạt động trải nghiệm sáng tạo 2016-2017


Comments